Всички пратки пристигат без закъснение | спазваме стриктна хигиена
🕓 ПОН до ПЕТ : от 10:00 до 17:00
Любими
ЗАТВОРИ
logo
0
Print

Упътване и указания за безопастност

Вашата безопасност и безопасността на другите са много важни!

 

1.         Прочетете всички инструкции.

2.          За да избегнете опасност от токов удар, не поставяйте уреда във вода или други течности.

3.          Уредът не е предназначен за употреба от малки деца или стари хора без надзор.

4.          Изваждайте щепсела от контакта, когато не използвате уреда, преди да поставите или махнете частите му и преди почистване.

5.          Избягвайте да пипате движещите се и нагряваните части. Ръцете, косите, дрехите, както и шпатулите или други принадлежности не бива да имат никакъв контакт с тях докато работи уреда, за да се намали опасността от нараняване за хора и/или повреда на кухненския робот.

6.          Не работете с кухненския робот, ако шнура или щепсела са повредени или са възникнали неизправности по кухненския робот - ако е изпускан или повреден по какъвто и да е начин. Върнете уреда в най-близкия оторизиран сервизен център за проверка, поправка или регулиране на електрическите или механични части.

7.          Употребата на приставки, които не се препоръчват или продават от производителя може да доведе до пожари, токов удар или наранявания.

8.         Не използвайте кухненския робот на открито.

9.         Не оставяйте кабела да виси над ръба на масата или на работния плот.

10.          Преди миене, свалете плоската бъркалка, телта за разбиване на белтъци или вилката за разбиване на тесто.

 

ЗАПАЗЕТЕ ТЕЗИ ИНСТРУКЦИИ, ТОЗИ ПРОДУКТ Е ПРЕДНАЗНАЧЕН САМО ЗА ДОМАШНА УПОТРЕБА.

 

Опасност от токов удар.

След 10 минути на работа уреда трябва да почива 20 минути.

Включете шнура в заземен контакт. Не изваждайте заземителната скоба.

Не използвайте адаптер.

Не употребявайте шнур за удължаване.

Неспазването на тези инструкции може да доведе до смърт, пожар или токов удар.

 

Изисквания към мрежата

Напрежение на мрежата във волтове: 220-240 A.C.

Честота: 50/60 Hz

ЗАБЕЛЕЖКА: Номиналната мощност на уреда е отпечатана върху фирмената табелка на дъното на вашия уред.

Да не се използва удължител на кабела. Ако мрежовият кабел е прекалено къс, специалист електротехник или сервизен техник да постави контакт близо до кухненския робот.

Консумираната енергия се определя чрез използване на приставката, която се нуждае от най-голямото натоварване (ток). Възможно е други приставки да използват значително по-малко ток.

ЗАБЕЛЕЖКА: Този продукт е съоръжен с Y-мрежов кабел. В случай, че кабелът бъде повреден, трябва да бъде сменен от производителя или от неговото сервизно представителство, за да се избегне опасност.

 

Изхвърляне на електрически уреди

 

Този уред е маркиран в съответствие с изискванията на европейската Директива 2002/96/ЕО относно отпадъци от електрическо и електронно оборудване (WЕЕЕ).

Като направите така, че да изхвърлите продукта според изискванията, ще избегнете потенциални отрицателни последствия за околната среда и човешкото здраве, които иначе биха възникнали от неподходяща обработка при изхвърляне на този продукт.

Знакът  върху продукта или на приложените документи показва,

че този уред не може да се счита за битов отпадък от домакинството. Предайте този продукт в пункта за събиране и рециклиране на отпадъци от електрическо и електронно оборудване.

 

Изхвърлянето трябва да се извърши

в съответствие с местните екологични разпоредби за изхвърляне на отпадъци.

Моля, обърнете се към съответните общински служби, към местния пункт за рециклиране на битови отпадъци или към търговеца, от когото сте закупили уреда, за да получите допълнителна информация за ремонт, поправка и рециклиране на този продукт.